бөмбөгийг үйл ажиллагааны видео бичлэг дээр хийдэг