нүүрсээр ажилладаг хөвөн төмөр үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж