тэнгисийн цуурай сонсох тоног төхөөрөмжийн үндсэн зарчим