нүүрсний цахилгаан станцын загварын үндсэн баримт бичиг