элсний шүүлтүүрийг элсний хэмжээгээр тоноглосон байна