үр ашигтай бутлуурын дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн байшин