шаварлаг олборлолтын нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийг үнэлэх