уул уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөгөөр дутагдалтай байна