нүүрсний бэлдмэлийн үйлдвэрлэлийн ердийн нүүрсний процесс